Jaké jsou povinnosti podnikatele?

Vidíte tu volnost, seberealizaci, osobní svobodu, a možné splnění svých snů, ale kromě jiného musíte také počítat s tím, že má podnikatel i povinnosti, které jsou upřesněné našimi zákony. Jedním z těchto zákonů je i živnostenský zákon, který například stanoví, že pro přijímání písemností musí být viditelně označeno místo podnikání, tedy objekt, v němž má firma sídlo a to například jménem a příjmením a také identifikačním číslem osoby podnikatele, pokud bylo přiděleno.
Předání vizitky
Další povinností je na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má firma místo kde podniká. Ale zde platí, že podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, pokud je toto sídlo totožné s místem jeho bydliště. Důležitou povinností je prokázat kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve stanovené lhůtě způsob, jak nabyl podnikatel prodávaného zboží. Zde se jedná i o materiál, který je používaný k poskytování služeb. Na co zákony také pamatují, je povinnost, aby v provozovně, která je určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, tedy spotřebitelům, byla v provozní době, která je právě určená pro styk se spotřebiteli přítomna osoba, která splňuje podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Což je skutečně zajímavé, neboť při kontrole může mít živnostenský úřad pochybnosti, a zde má danou zákonem možnost zkoumat splnění této podmínky pohovorem, který je veden tak, aby bylo zjištěno, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky, které se vztahují nejen k běžným situacím denního života, ale také k samotnému podnikání.
Skupina podnikatelů
Samozřejmostí je další povinnost, a to vydat zákazníkovi doklady o prodeji zboží a popřípadě potvrzení o poskytnutí služby. Co by měl tento doklad obsahovat? Na dokladu musí být uvedeno označení obchodní firmy, popřípadě jméno podnikatele s identifikačním číslem, pokud bylo přiděleno. Z dokladu by mělo být dále jasné, jaký byl datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, o jaký druh zboží nebo služby se jedná a jaká byla cena. Je toho samozřejmě více, podnikatelé mají hodně povinností při provozování živnosti, a ty vyplývají nejen z živnostenského zákona, ale i dalších právních předpisů.